Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước

Danh sách file:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH

VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG

 
  
 

Số: 63/TB-CTCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  

                         Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước

 

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Thực hiện Thông tư 32 ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 25/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP cảu Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương trân trọng kính báo đến Quý khách hàng:

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương chính thức sử dụng hóa đơn điện tử (HDDT) thay cho hình thức hóa đơn đặt in dạng giấy hiện nay trong thanh toán tiền nước của các khách hàng thuộc Công ty chúng tôi quản lý.

Việc thanh toán tiền nước khi áp dụng HDDT được thực hiện như sau:

  1. Đối với khách hàng thanh toán tiền nước bằng hình thức Tiền mặt tại các điểm thu tiền nước của Công ty, quý khách hàng sẽ nhận Phiếu thu tiền (in sẵn) trực tiếp từ nhân viên thu sau khi thanh toán.
  2. Đối với khách hàng thanh toán tiền nước bằng hình thức Chuyển khoản chúng tôi sẽ gửi Phiếu báo thanh toán (in sẵn), đề nghị Quý khách hàng chủ động thanh toán chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng, kho bạc vào tài khoản của Công ty trên nội dung chuyển tiền đề nghị Quý khách hàng viết rõ: Mã khách hàng, Tháng thanh toán tiền nước (tháng là ngày in trên phiếu báo thanh toán.

Để Quý khách hàng của Công ty có thể tra cứu, tải bản thể hiện HDDT, trên mỗi phiếu báo thanh toán và phiếu thu tiền chúng tôi in sẵn đường link và mã số bí mật tra cứu HDDT tại website: http://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon.  Quý khách hàng truy cập và thực hiện theo hướng dẫn.

Quý khách hàng muốn biết thêm chi tiết về Hóa đơn điện tử, xin liên hệ trực tiếp với nhân viên thu tiền tại các điểm thu hoặc vui lòng liên hệ đến số điện thoại của Phòng kế toán Công ty: 0220.3846 123 hoặc các số điện thoại được in trên Phiếu thu tiền, Phiếu báo thanh toán.

Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng để Công ty chúng tôi phục vụ ngày càng tốt hơn./.

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi (niêm yết tại các điểm thu);
  • Các khách hàng là đơn vị, tổ chức;
  • Các cổ đông, TV HĐQT;
  • Giám đốc và các phó GĐ;
  • Các phòng liên quan, các cụm nhà máy của Công ty (thông báo hướng dẫn tới từng nhân viên thu tiền);
  • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Vũ Văn Đại

Lượt xem: 3.665
Thư viện ảnh