CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH THANH BÍNH, CỤM PHÓ CỤM KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 4 Nhằm kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các Cụm, Nhà máy trong năm 2019, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải ...