CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCHVÀ VỆ SINH NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG    Số: 63/TB-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                             Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong ...