Thông báo về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 của Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /TB-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19

 

 Kính gửi:   Các Phòng, Cụm kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty.

 

Trước tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty tiếp tục thực hiện một số chế độ làm việc và biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể như sau:

1. Đối với khối văn phòng:

          Tùy thuộc nhu cầu đảm bảo hoàn thành khối lượng, tiến độ công việc, mức độ cần thiết của công việc, các đồng chí Trưởng phòng được phép chủ động phân công điều hành nhân viên thuộc phòng mình thực hiện làm việc tại nhà hoặc đến văn phòng, nhà máy làm việc; đồng thời phải đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch tại nơi làm việc như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, vệ sinh nơi làm việc.

2. Đối với khối Cụm, Nhà máy

          - Các đồng chí Cụm trưởng, lãnh đạo Nhà máy tổ chức công tác vận hành sản xuất, cấp nước, thu tiền, kiểm tra đồng hồ, sửa chữa mạng…. trở lại bình thường theo như kế hoạch hàng tháng.

          Trong thực hiện thu tiền, sửa chữa sự cố mạng, giao tiếp khách hàng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách…

          4. Thời gian áp dụng: từ ngày 25/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Phòng TCHC và Thanh tra:

- Theo dõi, kiểm tra các đơn vị, người lao động thực hiện thông báo này.

- Theo dõi diễn biến công tác phòng chống dịch của tỉnh, thành phố để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công ty thực hiện các chế độ, biện pháp tiếp theo.

Nơi nhận:

          - Như kính gửi;

          - Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

          - Đăng trang WEB Công ty và trên Zalo nhóm QLĐH;

          - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

  Đặng Đức Thành

 

Lượt xem: 1.024
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh