Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương năm 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

    Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 5/2020, nhưng do diễn biến của dịch Covid 19 nên cuộc họp đã phải lùi thời gian.

    Ngày 01/07/2020, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã được tổ chức. Tham dự cuộc họp đã có mặt 100% cổ đông, cùng dự có Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

Hình ảnh đại hội cổ đông thường niên năm 2020

     Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tiến hành thực hiện các nội dung: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019; Xem xét thông qua các các nội dung nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng thẩm quyền qui định trong Điều lệ Công ty.

      Đại hội đã nghe các Ông  Vũ Văn Đại – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Thành – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc; Ông Phạm Văn Tin – Trưởng ban kiểm soát; Bà Phạm Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội. Kết thúc phần thảo luận, lắng nghe ý kiến đóng góp của  các cổ đông công ty, Đại hội Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

  1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD, Báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
  2. Thông qua Kế hoạch HĐ SXKD năm 2020.
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
  4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả HĐ SXKD của công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2019.
  5. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, CB Quản lý năm 2020;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng thuận 100%.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Lê Phương - Phòng KD&QLKH

Thư viện ảnh