Thông báo về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19 của Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

 

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /TB-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19

 

              

                       Kính gửi:   Các Phòng, Cụm kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty tiếp tục thực hiện một số chế độ làm việc và biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể như sau:

1. Đối với khối văn phòng:

          - Trực điều hành hàng ngày tại văn phòng gồm có: Chủ tịch HĐQT; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Tổ chức hành chính và thanh tra; Trưởng, Phó phòng Kinh doanh và quản lý khách hàng.

          - Lãnh đạo các Phòng còn lại và toàn bộ nhân viên các phòng tiếp tục làm việc tại nhà, sẵn sàng đi làm tại Văn phòng hay Nhà máy khi Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Phòng yêu cầu.

          - Các Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, theo dõi quản lý công việc nhân viên Phòng mình khi thực hiện chế độ làm việc tại nhà, và chủ động huy động nhân viên làm việc tại Văn Phòng, Nhà máy chỉ khi thực sự cần thiết (có báo cáo Ban Giám đốc trước khi huy động).

2. Đối với khối Cụm, Nhà máy

          - Các đồng chí Cụm trưởng, lãnh đạo Nhà máy tổ chức công tác vận hành sản xuất, cấp nước bình thường theo kế hoạch.

          - Đối với công nhân quản lý mạng, quản lý đồng hồ và thu tiền nước: Các Nhà máy tiếp tục thực hiện công tác thu tiền theo kế hoạch; công nhân viên không phải thu tiền hoặc kết thúc thu tiền cho phép nghỉ, làm việc tại nhà.

          Trong thực hiện thu tiền, sửa chữa sự cố mạng, giao tiếp khách hàng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách…      

3. Yêu cu chung:

          - Toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động khi nghỉ, làm việc tại nhà phải hạn chế ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết, luôn mở điện thoại, sẵn sàng đến nơi làm việc khi Lãnh đạo Công ty, Phòng, Cụm và Nhà máy yêu cầu.

- Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, thường xuyên nắm thông tin để thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Công ty và các cơ quan chính quyền địa phương.

4. Thời gian áp dụng: từ ngày 19/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Phòng TCHC và Thanh tra:

- Theo dõi, kiểm tra các đơn vị, người lao động thực hiện thông báo này.

- Theo dõi diễn biến công tác phòng chống dịch của tỉnh, thành phố để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công ty thực hiện các chế độ, biện pháp tiếp theo

Nơi nhận:

          - Như kính gửi;

          - Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

          - Đăng trang WEB Công ty và trên Zalo nhóm QLĐH;

          - Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

  Đặng Đức Thành

 

 

Lượt xem: 1.086
Thư viện ảnh