Thông báo về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 của Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

​CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNTTỈNH HẢI DƯƠNGSố:           /TB-CTCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020​THÔNG BÁOVề chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19  Kính gửi:   Các ...

Thông báo về chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19 của Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

 CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNTTỈNH HẢI DƯƠNGSố:           /TB-CTCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2020​ THÔNG BÁOVề chế độ làm việc trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19                ...
Thư viện ảnh